fbpx

TAIPEI ALISHAN 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ FMCITPE007
สายการบิน China Airlines / CI
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)
  • อุทยานอาลีซาน
  • วัดหลงซาน
  • ซีเหมินติง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (23.00)
2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน CI838 (03.20-08.00)- เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต HOTEL HI หรือเทียบเท่า
3 ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) –เมืองไถจง - อี๋จงไนท์มาร์เก็ต TC ONE TAICHUNG หรือเทียบเท่า
4 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง PAPA WHALE XIMENDING หรือเทียบเท่า
5 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ CI835 (13.40-16.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 67 18,999 จอง
จอง
04 – 08 ก.ค. 67 18,999 จอง
จอง
11 – 15 ก.ค. 67 18,999 จอง
จอง
01 – 05 ส.ค. 67 18,999 จอง
จอง
22 – 26 ส.ค. 67 18,999 จอง
จอง
05 – 09 ก.ย. 67 18,999 จอง
จอง
12 – 16 ก.ย. 67 18,999 จอง
จอง
19 – 23 ก.ย. 67 18,999 จอง
จองสอบถาม