fbpx

TAIWAN ALISHAN 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ FMSLTPE13
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)
  • อุทยานอาลีซาน
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  • ซีเหมินติง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง (22.45)
2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน SL398 (03.10-08.00) – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต HOTEL HI หรือเทียบเท่า
3 ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
4 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ซีเหมินติง PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง SL395 (21.20-00.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 24 เม.ย. 67 17,999 จอง
จอง
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 67 17,999 จอง
จอง
11 – 15 พ.ค. 67 16,999 จอง
จอง
08 – 12 มิ.ย. 67 16,999 จอง
จอง
15 – 19 มิ.ย. 67 16,999 จอง
จอง
22 – 26 มิ.ย. 67 16,999 จอง
จอง
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 67 16,999 จอง
จอง
13 – 17 ก.ค. 67 16,999 จอง
จอง
17 – 21 ส.ค. 67 16,999 จอง
จอง
24 – 28 ส.ค. 67 16,999 จอง
จอง
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 67 16,999 จอง
จอง
07 – 11 ก.ย. 67 16,999 จอง
จอง
11 – 15 ก.ย. 67 16,999 จอง
จอง
14 – 18 ก.ย. 67 16,999 จอง
จอง
18 – 22 ก.ย. 67 16,999 จอง
จอง
21 – 25 ก.ย. 67 16,999 จอง
จอง
25 – 29 ก.ย. 67 16,999 จอง
จอง
28 ก.ย. – 02 ต.ค.67 15,999 จอง
จองสอบถาม