fbpx

ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,899
รหัสทัวร์ CIGCVZT4
สายการบิน
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ตลาดฟ่งเจี่ย
  • DIY ร้านพายสับปะรด
  • วัดหลงซาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต HOTEL GUIDE TAOYUAN
2 เมืองหนานโถว - ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง- ร้านชาอู่หลง - เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี่ย TAICHUNG CHARMING CITY HOTEL
3 ไทเป - DIY ร้านพายสับปะรด - ร้านเจอมิเนี่ยม - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน – ชอปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต DELIGHT HOTEL TAIPEI
4 ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน - ปั่นเรียลไบท์ – ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ สุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-21 พฤษภาคม 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
24-27 พฤษภาคม 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567 19,899 5,900 จอง
จอง
14-17 มิถุนายน 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
22-25 มิถุนายน 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2567 18,899 5,900 จอง
จอง
6-9 กรกฎาคม 2567 18,899 5,900 จอง
จอง
13-16 กรกฎาคม 2567 18,899 5,900 จอง
จอง
20-23 กรกฎาคม 2567 20,899 5,900 จอง
จอง
27-30 กรกฎาคม 2567 20,899 5,900 จอง
จอง
10-13 สิงหาคม 2567(วันแม่) 21,899 5,900 จอง
จอง
23-26 สิงหาคม 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
24-27 สิงหาคม 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
6-9 กันยายน 2567 16,899 5,900 จอง
จอง
13-16 กันยายน 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
27-30 กันยายน 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
5-8 ตุลาคม 2567 17,899 5,900 จอง
จอง
11-14 ตุลาคม 2567 21,899 5,900 จอง
จอง
12-15 ตุลาคม 2567 21,899 5,900 จอง
จอง
23-26 ตุลาคม 2567 21,899 5,900 จอง
จองสอบถาม