fbpx

ไต้หวัน ซุปตาร์…ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,888
รหัสทัวร์ TTTEFD124
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่องรถไฟสายโรแมนติกและดื่มด่ำธรรมชาติ
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
  • สายแชะไม่ควรพลาดกับ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน
  • ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย , ตลาดกลางคืนซีเหมินติง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว โรงแรม RENYI LAKE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 โรงแรม RENYI LAKE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า โรงแรม TWINSTAR HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองไถจง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง โรงแรม CU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 กรุงไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนหัวซี โรงแรม CU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 กรุงไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 08 เมษายน 2567 24,888 จอง
จอง
12 - 16 เมษายน 2567 28,888 จอง
จอง
13 - 17 เมษายน 2567 28,888 จอง
จอง
24 - 28 เมษายน 2567 22,888 จอง
จอง
08 - 12 พฤษภาคม 2567 22,888 จอง
จอง
15 - 19 พฤษภาคม 2567 22,888 จอง
จอง
12 - 16 มิถุนายน 2567 22,888 จอง
จอง
26 - 30 มิถุนายน 2567 22,888 จอง
จอง
03 - 07 กรกฎาคม 2567 22,888 จอง
จอง
18 - 22 กรกฎาคม 2567 24,888 จอง
จอง
21 - 25 สิงหาคม 2567 22,888 จอง
จอง
04 - 08 กันยายน 2567 22,888 จอง
จอง
02 - 06 ตุลาคม 2567 24,888 จอง
จอง
19 - 23 ตุลาคม 2567 24,888 จอง
จองสอบถาม