fbpx

มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ BT-TPE25_SL
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 

  • วัดเหวินหวู่ 
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • วัดพระถั่งซำจั๋ง    
  • นั่งรถไฟอาลีซาน
  • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)
  • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  • วัดหลงซาน
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ นำท่านเข้าพักที่ เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
2 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไถจง หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน นำท่านเข้าพักที่ เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 08 เม.ย. 67 23,999 จอง
จอง
06 – 10 เม.ย. 67 23,999 จอง
จอง
12 – 16 เม.ย. 67 23,999 จอง
จอง
14 – 18 เม.ย. 67 23,999 จอง
จอง
20 – 24 เม.ย. 67 21,999 จอง
จอง
26 – 30 เม.ย. 67 21,999 จอง
จอง
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 67 18,999 จอง
จอง
02-06 พ.ค. 67 22,999 จอง
จอง
04-08 พ.ค. 67 22,999 จอง
จอง
09-13 พ.ค. 67 20,999 จอง
จอง
19-23 พ.ค. 67 19,999 จอง
จอง
25-29 พ.ค. 67 19,999 จอง
จอง
30 พ.ค.-03 มิ.ย.67 20,999 จอง
จอง
01-05 มิ.ย.67 22,999 จอง
จอง
06-10 มิ.ย.67 21,999 จอง
จอง
13-17 มิ.ย.67 19,999 จอง
จอง
27 มิ.ย.-01 ก.ค.67 20,999 จอง
จอง
05-09 ก.ค.67 20,999 จอง
จอง
11-15 ก.ค.67 20,999 จอง
จอง
19-23 ก.ค.67 22,999 จอง
จอง
26-30 ก.ค.67 22,999 จอง
จอง
02-06 ส.ค.67 20,999 จอง
จอง
07-11 ส.ค.67 18,999 จอง
จอง
09-13 ส.ค.67 22,999 จอง
จอง
15-19 ส.ค.67 20,999 จอง
จอง
23-27 ส.ค.67 21,999 จอง
จอง
05-09 ก.ย.67 21,999 จอง
จองสอบถาม