fbpx

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ BT-TPE36_JX
สายการบิน Starlux Airlines [JX]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • นั่งรถไฟอาลีซาน
  • ช้อปปิ้งจุใจตลาดดัง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
2 หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟ1เที่ยว) เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า 4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
3 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป หรือเทียบเท่า4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 4*ตามมาตรฐานไต้หวัน
5 Germanium • ถ่ายรูปกับตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-12 ส.ค.67 25,999 จอง
จองสอบถาม