fbpx

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ BT-TPE56_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • นั่งรถไฟอาลีซาน 
  • ไถจงไนท์มาร์เก็ต      
  • อุทยานเย๋หลิ่ว 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
  • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต   


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3-4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
2 ร้านพายสับปะรด • โรงละครแห่งชาติไถจง • วัดเหวินวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้ เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า 3-4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
3 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 3-4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3-4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
5 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 17 เม.ย. 67 29,999 จอง
จอง
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 67 21,999 จอง
จอง
10 – 14 พ.ค. 67 22,999 จอง
จอง
23 – 27 พ.ค. 67 22,999 จอง
จอง
05 – 09 มิ.ย. 67 18,999 จอง
จอง
20 – 24 มิ.ย. 67 21,999 จอง
จอง
12-16 ก.ค.67 22,999 จอง
จอง
17-21 ก.ค.67 22,999 จอง
จอง
08-12 ส.ค.67 24,999 จอง
จอง
28 ส.ค.-01 ก.ย.67 19,999 จอง
จอง
11-15 ก.ย.67 23,999 จอง
จอง
25-29 ก.ย.67 21,999 จอง
จอง
03-07 ต.ค.67 21,999 จอง
จอง
09-13 ต.ค.67 24,999 จอง
จอง
18-22 ต.ค.67 22,999 จอง
จองสอบถาม