TAIWAN SO SWEET (FREE DAY)

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,900
รหัสทัวร์ QQGQ1TPE-JX014
สายการบิน Starlux Airlines [JX]
ระยะเวลา 4 วัน 3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน STARLUX AIRLINES น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
  • เลือกเที่ยวได้ตามใจ 1วันเต็ม FREE DAY 
  • ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101
  • ขอพรเทพความรัก วัดหลงซาน
  • อิสระช้อปปิ้งย่านดัง ตลาดซีเหมินติง
  • ล่องเรือริมทะเลสาบซันมูนเลค 
  • ลิ้มรสบุฟเฟต์ชาบูต้นตำหรับไต้หวัน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JX746 : 18.55-23.25) สนามบินเถาหยวน- เมืองไถจง-เข้าที่พัก Twin Star Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 ล่องเรือริมทะเลสาบซันมูนเลค-วัดเหวิ่นอู่-ร้านชา-เดินทางสู่เมืองไถจง-เดินทางสู่เมืองไทเป-ร้านพายสัปปะรด- วัดหลงซาน-ตลาดซีเหมินติง Green World Station Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย Green World Station Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium-ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นชั้น89)-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JX745 : 14.45-17.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-04 พฤษภาคม 2566 18,900 4,900 จอง
จอง
06-09 พฤษภาคม 2566 18,900 4,900 จอง
จอง
13-16 พฤษภาคม 2566 18,900 4,900 จอง
จอง
09-12 มิถุนายน 2566 18,900 4,900 จอง
จอง
17-20 มิถุนายน 2566 18,900 4,900 จอง
จอง