fbpx

TAIWAN ALISHAN SAKURA 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ FMVZTPE13
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)
  • อุทยานอาลีซาน
  • วัดหลงซาน
  • ตึกไทเป101


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (22.30)
2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน VZ 3828 (00.45-05.25) – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต HOTEL HI หรือเทียบเท่า
3 ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
4 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
5 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ VZ 3829 (16.45-19.40)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 05 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
02 – 06 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
06 – 10 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
08 - 12 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
09 - 13 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
12 - 16 มี.ค. 2567 16,999 จอง
จอง
13 – 17 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
15 - 19 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
16 - 20 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
20 – 24 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
22 - 26 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
23 – 27 มี.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
03 – 07 เม.ย. 2567 18,999 จอง
จอง
06 – 10 เม.ย. 2567 18,999 จอง
จอง
10 – 14 เม.ย. 2567 25,999 จอง
จอง
11 – 15 เม.ย. 2567 25,999 จอง
จอง
12 – 16 เม.ย. 2567 25,999 จอง
จอง
13 – 17 เม.ย. 2567 25,999 จอง
จอง
17 – 21 เม.ย. 2567 17,999 จอง
จอง
19 – 23 เม.ย. 2567 18,999 จอง
จอง
20 – 24 เม.ย. 2567 18,999 จอง
จอง
24 – 28 เม.ย. 2567 18,999 จอง
จอง
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2567 18,999 จอง
จอง
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
01 – 05 พ.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
03 – 07 พ.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
04 – 08 พ.ค. 2567 16,999 จอง
จอง
08 – 12 พ.ค. 2567 16,999 จอง
จอง
10 – 14 พ.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
11 – 15 พ.ค. 2567 16,999 จอง
จอง
15 – 19 พ.ค. 2567 16,999 จอง
จอง
17 – 21 พ.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
18 – 22 พ.ค. 2567 16,999 จอง
จอง
22 – 26 พ.ค. 2567 18,999 จอง
จอง
24 – 28 พ.ค. 2567 17,999 จอง
จอง
25 – 29 พ.ค. 2567 16,999 จอง
จอง
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567 16,999 จอง
จอง
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2567 17,999 จอง
จอง
01 – 05 มิ.ย. 2567 17,999 จอง
จอง
05 – 09 มิ.ย. 2567 16,999 จอง
จอง
08 – 12 มิ.ย. 2567 16,999 จอง
จอง
12 – 16 มิ.ย. 2567 16,999 จอง
จอง
14 – 18 มิ.ย. 2567 16,999 จอง
จอง
15 – 19 มิ.ย. 2567 16,999 จอง
จอง
19 – 23 มิ.ย. 2567 16,999 จอง
จอง
21 – 25 มิ.ย. 2567 15,999 จอง
จอง
22 – 26 มิ.ย. 2567 16,999 จอง
จองสอบถาม