fbpx

Special Program Taiwan อุทยานไท่ผิงซาน อี๋หลาน ทะเลสาบ ไทเป 5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ FMBRTPE11
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานไท่ผิงซาน
  • ต้นไม้ยักษ์ 2500 ปี
  • ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
  • ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถ)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 นัดพบที่ สนามบินสุวรรณภูมิ (22.30 น.)
2 สนามบินสุวรรณภูมิ BR 206 (01.40 - 06.30) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน –เมืองอี๋หลาน - อุทยานไท่ผิงซาน– ต้นไม้ยักษ์ 2500 ปี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)– ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถ) - น้ำพุร้อนกลางเขา เจียวจือเจ๋อ (ไม่รวมค่าแช่น้ำพุร้อน) – ชิมไข่ออนเซ็น - เมืองเจียวซี SUN SPRING RESORT หรือเทียบเท่า
3 เดินทางสู่เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เดินทางสู่เมืองไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต STAY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ร้านเครื่องสำอาง - ชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานซุน - ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮวาซาน 1914 PAPA WHALE หรือเทียบเท่า
5 Germanium - อุทยานเหย๋หลิ่ว (รวมค่าตั๋ว) - หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ส่งออกสนามบินเถาหยวน BR 205 (20.45 – 23.30)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25-29 มกราคม 67 22,999 จอง
จอง
22-26 มีนาคม 67 22,999 จอง
จอง
14-18 เมษายน 67 31,999 จอง
จอง
15-19 พฤษภาคม 67 22,999 จอง
จอง
12-16 มิถุนายน 67 21,999 จอง
จองสอบถาม