fbpx

Pink Season TAIWANไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,888
รหัสทัวร์ ITVTVZ23
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค
  • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101
  • ขอพร วัดหลงซาน
  • ชมความงามวัดเหวินหวู่
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน VZ562 BKK-TPE 09.55-14.40 - นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง Century Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง Golden pacific Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) York Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ563 TPE-BKK 15:40-18:25

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03-06 กุมภาพันธ์ 2567 16,888 จอง
จอง
04-07 กุมภาพันธ์ 2567 16,888 จอง
จอง
25-28 กุมภาพันธ์ 2567 16,888 จอง
จอง
01-04 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
02-05 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
08-11 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
09-12 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
13-16 มีนาคม 2567 16,888 จอง
จอง
14-17 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
21-24 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
23-26 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
27-30 มีนาคม 2567 16,888 จอง
จองสอบถาม