OSAKA HAVE FUN

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ GSKIX26
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนสาธารณะนารา
  • NABANA NO SATO
  • ย่านชินไซบาชิ
  • ปราสาทโอซาก้า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – MITSUI OUTLET - NABANA NO SATO TOKAI CITY HOTEL, NAGOYA หรือเทียบเท่า
3 วัดโอสุคันนอน – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซบาชิ CHISAN STD SHINIMAMIYA, OSAKA หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย CHISAN STD SHINIMAMIYA, OSAKA หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – รถไฟ HANKAI - ศาลเจ้าสุมิโยชิ – RINKU PREMIUM OUTLET KANSAI AIRPORT WASHINTON, OSAKA หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-17 พฤษภาคม 2566 39,999 จอง
จอง
15-20 พฤษภาคม 2566 39,999 จอง
จอง
21-26 พฤษภาคม 2566 39,999 จอง
จอง
21-26 มิถุนายน 2566 39,999 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566 39,999 จอง
จอง