Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ VZTPE61
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
  • อุทยานหินเหย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม)
  • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ VZ 564 (15.00-19.45) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน Century Hotel หรือเทียบเท่า
2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอูหลง - - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต Stay Hotel หรือเทียบเท่า
3 ร้านเครื่องสำอาง – ชิมพายสับปะรด - เจียงไคเชค – วัดหลงซาน-ซีเหมินติง Century Hotel หรือเทียบเท่า
4 ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - อุทยานหินเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ปล่อยโคมลอยสือเฟิน(4ท่าน/1โคม) – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) สนามบินนานาชาติเถาหยวน สู่สนามสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 16 เมษายน 2566 27,999 จอง
จอง
14 – 17 เมษายน 2566 27,999 จอง
จอง
21 – 24 เมษายน 2566 16,999 จอง
จอง
28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 19,999 จอง
จอง
4 – 7 พฤษภาคม 2566 19,999 จอง
จอง
11 – 14 พฤษภาคม 2566 16,999 จอง
จอง
18 – 21 พฤษภาคม 2566 16,999 จอง
จอง
25 – 28 พฤษภาคม 2566 16,999 จอง
จอง
1 – 4 มิถุนายน 2566 19,999 จอง
จอง
2 – 5 มิถุนายน 2566 19,999 จอง
จอง
8 – 11 มิถุนายน 2566 16,999 จอง
จอง
15 – 18 มิถุนายน 2566 16,999 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566 16,999 จอง
จอง
13 – 16 กรกฎาคม 2566 16,999 จอง
จอง
20 – 23 กรกฎาคม 2566 16,999 จอง
จอง
28 – 31 กรกฎาคม 2566 19,999 จอง
จอง
29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566 19,999 จอง
จอง
30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 19,999 จอง
จอง
11 - 14 สิงหาคม 2566 19,999 จอง
จอง
17 – 20 สิงหาคม 2566 16,999 จอง
จอง
24 – 27 สิงหาคม 2566 16,999 จอง
จอง
7 – 10 กันยายน 2566 16,999 จอง
จอง
14 – 17 กันยายน 2566 16,999 จอง
จอง
21 – 24 กันยายน 2566 16,999 จอง
จอง
28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 16,999 จอง
จอง
5 – 8 ตุลาคม 2566 16,999 จอง
จอง
12 – 15 ตุลาคม 2566 19,999 จอง
จอง
13 – 16 ตุลาคม 2566 19,999 จอง
จอง
19 – 22 ตุลาคม 2566 19,999 จอง
จอง
20 – 23 ตุลาคม 2566 19,999 จอง
จอง