fbpx

Love Like Taiwan เคาท์ดาวน์ปีใหม่ Taipei101

ราคาเริ่มต้น ฿ 34,900
รหัสทัวร์ GQ1TPEBR013
สายการบิน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  •  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโคมลอย 
  • ขอพรความรักที่วัดหลงซาน
  •  บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว 
  • ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุย
  • ช็อปปิ้ง 3 ย่านดัง ตลาดฝงเจี่ย-ซื่อหลิน-ซีเหมินติง
  •  อาหารพิเศษ ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน, ชาบูชาบู, ปลาประธานาธิบดี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR212 : 12.15-16.50) – สนามบินเถาหยวน – เมืองไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต TALMUD HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – Countdown Taipei 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) MONARCH SKYLINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านฉือเฟิ่น (ปล่อยโคมขงหมิง) – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ศูนย์เจอร์เมเนียม – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต MONARCH SKYLINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4 วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค – ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุย – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR061 : 22.30-01.25)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 34,900 5,900 จอง
จองสอบถาม