HONGKONG ไหว้พระ ช้อปกระจาย

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ GSHKG09
สายการบิน Greater Bay Airlines [HB]
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS
  • วิคตอเรียพีค –
  • รีพลัสเบย์ 
  • วัดแชกงหมิว 
  • วัดหวังต้าเซียน        


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPING MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS O’ HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก O’ HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 07 พฤษภาคม 2566 15,999 จอง
จอง
12 – 14 พฤษภาคม 2566 15,999 จอง
จอง
19 – 21 พฤษภาคม 2566 15,999 จอง
จอง
20 – 22 พฤษภาคม 2566 15,999 จอง
จอง
26 – 28 พฤษภาคม 2566 15,999 จอง
จอง
02 – 04 มิถุนายน 2566 15,999 จอง
จอง
03 – 05 มิถุนายน 2566 15,999 จอง
จอง
09 – 11 มิถุนายน 2566 15,999 จอง
จอง
16 – 18 มิถุนายน 2566 15,999 จอง
จอง
17 – 19 มิถุนายน 2566 15,999 จอง
จอง
24 – 26 มิถุนายน 2566 15,999 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม2566 15,999 จอง
จอง
08 – 10 กรกฎาคม 2566 15,999 จอง
จอง
15 – 17 กรกฎาคม 2566 15,999 จอง
จอง
21 – 23 กรกฏาคม 2566 15,999 จอง
จอง
29 – 31 กรกฎาคม 2566 16,999 จอง
จอง
04 – 06 สิงหาคม 2566 15,999 จอง
จอง
12 – 14 สิงหาคม 2566 18,999 จอง
จอง
18 – 20 สิงหาคม 2566 15,999 จอง
จอง
26 – 28 สิงหาคม 2566 15,999 จอง
จอง