GRAND EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

ราคาเริ่มต้น ฿ 85,900
รหัสทัวร์ GQ3VIE-BR005
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ออสเตีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค เยอรมัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังเชินบรุนน์
  • ป้อมชาวประมง
  • ปราสาทปราก
  • สะพานชาร์ล
  • เชสกี้ ครุมลอฟ
  • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ
2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ PARK INN BY RADISSON BUDAPESTหรือเทียบเท่า
3 บูดาเปสต์ –โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – OUTLET – บราติสลาว่า – เบอร์โน COURTYARD BRNOหรือเทียบเท่า
4 เบอร์โน – ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก NH PRAGUE CITYหรือเทียบเท่า
5 ปราก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค CLARION CONGRESSหรือเทียบเท่า
6 เชสกี้ บูดาโจวิค – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น BEST WESTERN PLUS HOTEL FUSSENหรือเทียบเท่า
7 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก ALP HOTEL หรือเทียบเท่า
8 อินส์บรูก – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก BEST WESTERN PLUS AMADIA ARTหรือเทียบเท่า
9 ซาลส์บวร์ก – เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ – สนามบิน
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 มีนาคม - 8 เมษายน 66 88,900 จอง
จอง
10-19 เมษายน 2566 93,900 จอง
จอง
4-13 พฤษภาคม 2566 85,900 จอง
จอง