fbpx

GO TAIWAN ไต้หวัน ซากุระ อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888
รหัสทัวร์ QQGO1TPE-CI011
สายการบิน China Airlines / CI
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taipei101
  • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ขอความรักวัดหลงซาน
  • เมนูเด็ด..ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน
  • Taiwan Seafood , เซี่ยวหลงเปา


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI834 : 10.55-15.25) ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) • เมืองไถจง • ตลาดกลางคืนไถจง Stay Hotel Yizhong หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินอู่ • ร้านชา • เมืองนิวไทเป • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย The Life Hotel of Tamsui หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ร้านพายสัปปะรด • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • เมืองไทเป • ร้านสร้อยสุขภาพ • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) The Life Hotel of Tamsui หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ชมซากุระ วัดอู่จี๋เทียนหยวน • ร้านเครื่องสาอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีหมินติง • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI837 : 23.00-01.45+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03-06 ก.พ.67 19,888 8,500 จอง
จอง
24-27 ก.พ.67 19,888 8,500 จอง
จอง
02-05 มี.ค.67 19,888 8,500 จอง
จอง
09-12 มี.ค.67 19,888 8,500 จอง
จอง
16-19 มี.ค.67 19,888 8,500 จอง
จอง
23-26 มี.ค.67 19,888 8,500 จอง
จอง
30 มี.ค.67 – 02 เม.ย.67 19,888 8,500 จอง
จองสอบถาม