ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,990
รหัสทัวร์ ZETZGTPE-2309CI
สายการบิน China Airlines / CI
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  •  ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต LIDO FORESTRY SPA RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 07 มีนาคม 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
23 – 26 มีนาคม 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
12 – 15 เมษายน 2566 27,990 8,000 จอง
จอง
27 – 30 เมษายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
04 – 07 พฤษภาคม 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
11 – 14 พฤษภาคม 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
18 – 21 พฤษภาคม 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
25 – 28 พฤษภาคม 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
01 – 04 มิถุนายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
22 – 25 มิถุนายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
13 – 16 กรกฎาคม 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
27 – 30 กรกฎาคม 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
10 – 13 สิงหาคม 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
07 – 10 กันยายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
14 – 17 กันยายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
21 – 24 กันยายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
05 – 08 ตุลาคม 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
12 – 15 ตุลาคม 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
19 – 22 ตุลาคม 2566 22,990 6,000 จอง
จอง
26 – 29 ตุลาคม 2566 22,990 6,000 จอง
จอง