fbpx

มหัศจรรย์..TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ BT-TPE62_SL
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดเหวินหวู่ 
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • วัดพระถั่งซำจั๋ง 
  • ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต        
  • นั่งรถไฟอาลีซาน 
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
2 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไถจง หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 พ.ค.67 22,999 จอง
จอง
05-09 พ.ค.67 22,999 จอง
จอง
18-22 พ.ค.67 20,999 จอง
จอง
22-26 พ.ค.67อ 22,999 จอง
จอง
14-18 มิ.ย.67 18,999 จอง
จอง
20-24 มิ.ย.67 19,999 จอง
จอง
28 มิ.ย.-02 ก.ค.67 21,999 จอง
จอง
04-08 ก.ค.67 20,999 จอง
จอง
06-10 ก.ค.67 20,999 จอง
จอง
18-22 ก.ค.67 20,999 จอง
จอง
20-24 ก.ค.67 22,999 จอง
จอง
25-29 ก.ค.67 22,999 จอง
จอง
27-31 ก.ค.67 22,999 จอง
จอง
01-05 ส.ค.67 20,999 จอง
จอง
03-07 ส.ค.67 19,999 จอง
จอง
08-12 ส.ค.67 21,999 จอง
จอง
10-14 ส.ค.67 22,999 จอง
จอง
14-18 ส.ค.67 18,999 จอง
จอง
22-26 ส.ค.67 20,999 จอง
จอง
29 ส.ค.-02 ก.ย.67 20,999 จอง
จองสอบถาม