fbpx

มหัศจรรย์..TAIWAN เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ BT-TPE82_SL
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดเหวินหวู่ 
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  • วัดหลงซาน 
  • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  • ตลาดปลาไทเป
  • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไถจง มาตรฐานไต้หวัน
2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
3 ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน นำท่านเข้าพักที่ เมืองเถาหยวน มาตรฐานไต้หวัน
4 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-05 พ.ค.67 20,999 จอง
จอง
04-07 พ.ค.67 21,999 จอง
จอง
16-19 พ.ค.67 17,999 จอง
จอง
17-20 พ.ค.67 18,999 จอง
จอง
22-25 พ.ค.67 19,999 จอง
จอง
24-27 พ.ค.67 18,999 จอง
จอง
31 พ.ค.-03 มิ.ย.67 19,999 จอง
จอง
02-05 มิ.ย.67 20,999 จอง
จอง
07-10 มิ.ย.67 22,999 จอง
จอง
13-16 มิ.ย.67 18,999 จอง
จอง
14-17 มิ.ย.67 18,999 จอง
จอง
21-24 มิ.ย.67 18,999 จอง
จอง
28 มิ.ย.-01 ก.ค.67 19,999 จอง
จองสอบถาม