fbpx

มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ BT-TPE42_SL
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • วัดพระถั่งซำจั๋ง 
  • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
  • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  • วัดหลงซาน
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 
  • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไถจง หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน
2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน
3 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน นำท่านเข้าพักที่ เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน
4 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-04 พ.ค.67 17,999 จอง
จอง
03-06 พ.ค.67 20,999 จอง
จอง
10-13 พ.ค.67 18,999 จอง
จอง
19-22 พ.ค.67 14,999 จอง
จอง
23-26 พ.ค.67 18,999 จอง
จอง
30 พ.ค.-02 มิ.ย.67 17,999 จอง
จอง
01-04 มิ.ย.67 19,999 จอง
จอง
03-06 มิ.ย.67 18,999 จอง
จอง
20-23 มิ.ย.67 17,999 จอง
จอง
27-30 มิ.ย.67 18,999 จอง
จอง
29 มิ.ย.-02 ก.ค.67 16,999 จอง
จองสอบถาม