fbpx

มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ BT-TPE88_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว 
  • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
  • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต    
  • นั่งกระเช้าเหมาคง 
  • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) 
  • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
  • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ที่ เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3* มาตรฐานไต้หวัน
3 นั่งกระเช้าเหมาคง • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองเถาหยวน • กลอเรีย เอ้าท์เล็ต • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14-17 เม.ย.67 27,999 จอง
จอง
25-28 เม.ย.67 20,999 จอง
จอง
19-22 พ.ค.67 19,999 จอง
จอง
26-29 พ.ค.67 19,999 จอง
จอง
02-05 มิ.ย.67 17,999 จอง
จอง
23-26 มิ.ย.67 18,999 จอง
จอง
30-03 ก.ค.67 18,999 จอง
จองสอบถาม