fbpx

มหัศจรรย์..ไทเป เทศกาลปีใหม่ 2024

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,999
รหัสทัวร์ BT-TPE789_VZ
สายการบิน
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านสายรุ้ง 
  • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วัดเหวินหวู่ 
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต             
  • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
  • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ In House Hotel Taichung 4* หรือเทียบเท่า
2 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต เข้าสู่ที่พัก FX Hotel Taipei 4* หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
3 Germanium • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) เข้าสู่ที่พัก FX Hotel Taipei 4* หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 ธ.ค.66 - 01 ม.ค.67 32,999 จอง
จอง
30 ธ.ค.66 - 02 ม.ค.67 33,999 จอง
จองสอบถาม