มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ BT-TPE64_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดเหวินหวู่
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
2 โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
3 เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26-29 มี.ค.66 14,999 จอง
จอง
30 มี.ค.66 – 02 เม.ย.66 16,999 จอง
จอง
05-08 เม.ย.66 23,999 จอง
จอง
06-09 เม.ย.66 23,999 จอง
จอง
10-13 เม.ย.66 24,999 จอง
จอง
11-14 เม.ย.66 24,999 จอง
จอง
13-16 เม.ย.66 25,999 จอง
จอง
15-18 เม.ย.66 17,999 จอง
จอง
20-23 เม.ย.66 18,999 จอง
จอง
21-24 เม.ย.66 16,999 จอง
จอง
27-30 เม.ย.66 20,999 จอง
จอง
28 เม.ย.66 - 01 พ.ค.66 21,999 จอง
จอง
04-07 พ.ค.66 21,999 จอง
จอง
05-08 พ.ค.66 20,999 จอง
จอง
11-14 พ.ค.66 18,999 จอง
จอง
12-15 พ.ค.66 17,999 จอง
จอง
17-20 พ.ค.66 15,999 จอง
จอง
18-21 พ.ค.66 17,999 จอง
จอง
25-28 พ.ค.66 18,999 จอง
จอง
26-29 พ.ค.66 18,999 จอง
จอง
01-04 มิ.ย.66 19,999 จอง
จอง
02-05 มิ.ย.66 21,999 จอง
จอง
08-11 มิ.ย.66 17,999 จอง
จอง
09-12 มิ.ย.66 18,999 จอง
จอง
15-18 มิ.ย.66 16,999 จอง
จอง
22-25 มิ.ย.66 17,999 จอง
จอง
23-26 มิ.ย.66 18,999 จอง
จอง
30 มิ.ย.66 – 03 ก.ค.66 17,999 จอง
จอง
06-09 ก.ค.66 16,999 จอง
จอง
14-17 ก.ค.66 17,999 จอง
จอง
20-23 ก.ค.66 18,999 จอง
จอง
21-24 ก.ค.66 18,999 จอง
จอง
27-30 ก.ค.66 21,999 จอง
จอง
30 ก.ค.66 – 02 ส.ค.66 19,999 จอง
จอง
31 ก.ค.66 – 03 ส.ค.66 16,999 จอง
จอง
01-04 ส.ค.66 17,999 จอง
จอง
03-06 ส.ค.66 17,999 จอง
จอง
04-07 ส.ค.66 18,999 จอง
จอง
11-14 ส.ค.66 20,999 จอง
จอง
17-20 ส.ค.66 17,999 จอง
จอง
25-28 ส.ค.66 16,999 จอง
จอง
31 ส.ค. 66 – 03 ก.ย.66 16,999 จอง
จอง
01-04 ก.ย.66 17,999 จอง
จอง
07-10 ก.ย.66 18,999 จอง
จอง
08-11 ก.ย.66 18,999 จอง
จอง
14-17 ก.ย.66 17,999 จอง
จอง
15-18 ก.ย.66 17,999 จอง
จอง
21-24 ก.ย.66 17,999 จอง
จอง
22-25 ก.ย.66 17,999 จอง
จอง
28 ก.ย.66 – 01 ต.ค.66 18,999 จอง
จอง
05-08 ต.ค.66 17,999 จอง
จอง
12-15 ต.ค.66 21,999 จอง
จอง
13-16 ต.ค.66 21,999 จอง
จอง
19-22 ต.ค.66 20,999 จอง
จอง