fbpx

มหัศจรรย์…ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ BT-TPE26_SL
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • วัดพระถั่งซำจั๋ง 
  • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต      
  • นั่งรถไฟอาลีซาน
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) 
  • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานไต้หวัน
2 นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทจง หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน นำท่านเข้าพักที่ เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-06 พ.ย.66 18,999 จอง
จอง
03-07 พ.ย.66 19,999 จอง
จอง
09-13 พ.ย.66 20,999 จอง
จอง
10-14 พ.ย.66 20,999 จอง
จอง
16-20 พ.ย.66 20,999 จอง
จอง
17-21พ.ย.66 19,999 จอง
จอง
23-27 พ.ย.66 20,999 จอง
จอง
24-28 พ.ย.66 18,999 จอง
จอง
30 พ.ย.-04 ธ.ค.66 21,999 จอง
จอง
01-05 ธ.ค.66 21,999 จอง
จอง
02-06 ธ.ค.66 21,999 จอง
จอง
03-07 ธ.ค.66 21,999 จอง
จอง
07-11 ธ.ค.66 21,999 จอง
จอง
08-12 ธ.ค.66 23,999 จอง
จอง
14-18 ธ.ค.66 19,999 จอง
จอง
15-19 ธ.ค.66 20,999 จอง
จอง
21-25 ธ.ค.66 20,999 จอง
จอง
22-26 ธ.ค.66 19,999 จอง
จอง
10 - 14 ม.ค. 67 9,999 จอง
จอง
17 - 21 ม.ค. 67 9,999 จอง
จอง
24 - 28 ม.ค. 67 20,999 จอง
จอง
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 67 20,999 จอง
จอง
03 – 07 ก.พ. 67 22,999 จอง
จอง
06 – 10 ก.พ. 67 23,999 จอง
จอง
16 – 20 ก.พ. 67 21,999 จอง
จอง
21 – 25 มี.ค. 67 21,999 จอง
จอง
26 – 30 มี.ค. 67 21,999 จอง
จอง
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 67 21,999 จอง
จอง
03 – 07 เม.ย. 67 21,999 จอง
จอง
05 – 09 เม.ย. 67 23,999 จอง
จอง
07 – 11 เม.ย. 67 22,999 จอง
จอง
11 – 15 เม.ย. 67 22,999 จอง
จอง
13 – 17 เม.ย. 67 23,999 จอง
จอง
15 – 19 เม.ย. 67 23,999 จอง
จอง
16 – 20 เม.ย. 67 22,999 จอง
จอง
19 – 23 เม.ย. 67 21,999 จอง
จอง
25 – 29 เม.ย. 67 21,999 จอง
จอง
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 67 21,999 จอง
จอง
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 67 20,999 จอง
จองสอบถาม