fbpx

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินหรู อยู่สบาย

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-TPE32_CI
สายการบิน China Airlines / CI
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านสายรุ้ง 
  • ไถจงไนท์มาร์เก็ต   
  • วัดเหวินหวู่ 
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
  • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
2 เมืองหนานโถว ● ร้านชา ● วัดเหวินหวู่ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● เมืองไทเป ● ร้านพายสับประรด ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
3 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● เมืองไทเป นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 วัดหลงซาน ● Germanium ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-27 พ.ย.66 20,999 จอง
จอง
08-11 ธ.ค.66 22,999 จอง
จอง
22-25 ธ.ค.66 21,999 จอง
จอง
12-15 ม.ค.67 20,999 จอง
จอง
19-22 ม.ค.67 20,999 จอง
จอง
02-05 ก.พ.67 21,999 จอง
จอง
23-26 ก.พ.67 21,999 จอง
จอง
01-04 มี.ค.67 21,999 จอง
จอง
15-18 มี.ค.67 21,999 จอง
จอง
22-25 มี.ค.67 21,999 จอง
จองสอบถาม