fbpx

มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ BT-TPE65_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟอาลีซาน
  • ตลาดไถจง/ฝงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต
  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา          
  • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต   
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อุทยานเย๋หลิ่ว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้ Ren Yi Lake Hotel หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต HOLIDAY INN EXPRESS TAICHUNG
3 โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
4 เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน
5 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านเครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-09 ต.ค.66 19,999 จอง
จอง
12-16 ต.ค.66 23,999 จอง
จอง
19-23 ต.ค.66 22,999 จอง
จอง
05-09 ธ.ค.66 22,999 จอง
จอง
06-10 ธ.ค.66 22,999 จอง
จอง
15-19 ธ.ค.66 21,999 จอง
จอง
17-21 ม.ค.67 21,999 จอง
จอง
21-25 ม.ค.67 21,999 จอง
จอง
28-01 ก.พ.67 21,999 จอง
จอง
04-08 ก.พ.67 23,999 จอง
จอง
23-27 ก.พ.67 23,999 จอง
จองสอบถาม